سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1401/09/29
تاریخ پایــان : 1401/10/01
وضعیت : پایان یافته

دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1400/09/23
تاریخ پایــان : 1400/09/25
وضعیت : پایان یافته

یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1399/10/02
تاریخ پایــان : 1399/10/03
وضعیت : پایان یافته

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1398/10/10
تاریخ پایــان : 1398/10/12
وضعیت : فعال

نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1396/07/26
تاریخ پایــان : 1396/07/27
وضعیت : فعال

هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1395/06/17
تاریخ پایــان : 1395/06/18
وضعیت : فعال

هفتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1394/03/05
تاریخ پایــان : 1394/03/05
وضعیت : فعال

ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1393/03/06
تاریخ پایــان : 1393/03/08
وضعیت : فعال

پنجمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1392/03/07
تاریخ پایــان : 1392/03/09
وضعیت : فعال

چهارمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1391/03/02
تاریخ پایــان : 1391/03/04
وضعیت : فعال

سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1386/09/06
تاریخ پایــان : 1386/09/06
وضعیت : فعال

دومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1384/03/03
تاریخ پایــان : 1384/03/03
وضعیت : فعال

اولین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

تاریخ شروع : 1382/03/01
تاریخ پایــان : 1382/03/01
وضعیت : فعال